Företrädesemissioner

Eminova Partners är specialiserade inom, och har en gedigen erfarenhet, av företrädesemissioner

Eminova Partners besitter en gedigen erfarenhet av såväl publika som privata emissionsuppdrag och har på kort tid tagit en stark position som finansiell rådgivare i Small Cap-segmentet. Detta har genererat flera värdefulla insikter om tillväxtbolag, branscher och olika transaktionsupplägg samt mynnat ut i ett brett internt investerarnätverk.

Syftet med en nyemission är att få in nytt kapital, exempelvis för att hjälpa bolaget att finansiera tillväxt, minska skuldsättningen, förvärva tillgångar eller bedriva fortsatt expansion utan att behöva upphandla banklån. Därtill kan ett kapitaltillskott vara nödvändigt för att undvika en besvärande ekonomisk situation som tynger den löpande verksamheten. Den sistnämnda anledningen är extra förekommande i just yngre företag.

Det finns olika sätt för bolag att genomföra en nyemission, med eller utan företrädesrätt. En nyemission med företrädesrätt innebär att befintliga aktieägare äger företräde till att teckna nyemitterade aktier i förhållande till sitt befintliga aktieinnehav. Om man som investerare äger aktier i ett bolag som genomför en företrädesemission blir man tilldelad teckningsrätter. Teckningsrätterna berättigar till teckning av nya aktier i bolaget och kan bli föremål för handel innan de förfaller om bolaget är listat. I händelse av att nya investerare vill delta i en företrädesemission är det fullt möjligt att teckna aktier utan företrädesrätt. I listad miljö är arrangemang av garantikonsortier även ett förekommande fenomen för dessa transaktioner.

Som alternativ till aktier kan företag även välja att emittera så kallade Units. En Unit innehåller en kombination av aktier och teckningsoptioner som ger investeraren rättigheten, men inte skyldigheten, att i framtiden teckna ytterligare aktier i bolaget till en på förhand fastställd lösenkurs.

Relaterade deltjänster

Emissionsgarantier

Emissionstjänster

Bryggfinansiering

Certified Adviser / Mentor

Företagsvärdering

Optionsvärdering

Produktion av prospekt / memorandum / bolagsbeskrivning / säljmaterial

Upprättande av transaktionsstruktur och tidplan

KONTAKTA OSS TILLBAKA TILL ALLA TJÄNSTER

Eminova Partners AB

Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm

+46 8 684 211 20
[email protected]