Tjänster

Fairness opinion

Eminova Partners Corporate Finance tar fram gedigna fairness opinions utifrån rådande regler på börsen

Syftet med en fairness opinion är att adressera huruvida en transaktion mellan två, eller flera, bolag kommer att skapa värde för aktieägarna.

Vid företagsförvärv eller sammanslagning genomförs en sk. ”fairness opinion” (sv. värderingsutlåtande) för att ge köparföretaget och målföretaget ett professionellt och objektivt utlåtande om huruvida de föreslagna transaktionsvillkoren är skäliga ur ett finansiellt perspektiv. En viktig fråga som en fairness opinion adresserar är huruvida transaktionen kommer att skapa värde för berörda aktieägare. Det brukar vara bolagsstyrelser som efterfrågar en fairness opinion då det är styrelsens roll att ta tillvara aktieägarnas intressen.

När en finansiell rådgivare tar fram en fairness opinion finns det flera faktorer som måste tas hänsyn till. Det gäller bland annat synergieffekter, marknadsförhållanden, befintlig finansiell struktur och transaktionens skattemässiga implikationer. Man analyserar även hur villkoren för liknande transaktioner har varit. Precis som vid andra företagsvärderingar används en kombination av kvalitativ och kvantitativ analys för en så rättvisande bild som möjligt.

Relaterade frågor som bolag brukar ställa och som Eminova Partners Corporate Finance AB kan besvara är:

  • Ska vi acceptera det bud som har erbjudits för våra aktier?
  • Vilka faktorer kan komma att spela roll i värderingen?
  • Finns det transaktioner av liknande slag?
  • Är våra resonemang kring värderingen av företaget vi avser att köpa rimliga?

Ifall ni exempelvis planerar att genomföra ett förvärv eller om ni fått ett bud av ett bolag som vill förvärva ert, kontakta oss på Eminova Partners Corporate Finance AB så ser vi till att hjälpa er med en objektiv och professionell bedömning.

Kontakt

Loading