Tjänster

Prospekt / memorandum

Eminova Partners Corporate Finance har gedigen erfarenhet av att författa dokument inom corporate finance

Vid nyemissioner författas prospekt och memorandum. Samtliga dokument innehåller information om ett värdepapper som ska tas upp till handel på en marknad, men skiljer sig åt i syfte och utformning.

Prospekt är ett legalt dokument om ett bolag som Finansinspektionen kräver ska upprättas innan värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad. I och med detta ställer Finansinspektionen vissa krav på vad som prospektet ska innehålla, vilket sker i form av pricklistor. Syftet är att tillhandahålla investerare den nödvändiga information som är väsentlig för en välgrundad bedömning av bolaget och emissionen.

Det finns två typer av prospekt: prospekt och EU-tillväxtsprospekt. Enkelt sammanfattat är prospekt primärt till för stora företag, medan EU-tillväxtsprospekt är till för bland annat små och medelstora företag. Skyldighet att upprätta prospekt föreligger när bolagsvärdet överskrider 500 miljoner euro. Skyldighet att upprätta EU-tillväxtsprospekt föreligger när det sammanlagda vederlaget för de värdepapper som erbjuds till investerare överskrider 2,5 miljoner euro under en tid av tolv månader. Ifall bolaget inte når upp till dessa gränsnivåer upprättas i stället memorandum och/eller en bolagsbeskrivning.

Memorandum är ett beskrivande säljdokument om ett bolag. Det är marknadsplatser som kräver att memorandum upprättas innan värdepapper tas upp till handel och detta sker i de fall prospektskyldighet saknas. För att ett memorandum ska godkännas måste det uppfylla vissa krav, vilket även här uppges i form av pricklistor.

Kontakt

Loading