Tjänster

Kreditfinansiering

Eminova Partners Corporate Finance har god erfarenhet av, och ett stort investerarnätverk för kreditfinansiering

Kreditfinansiering avser de olika typerna av lånefinansiering för bolag. De kreditlösningar som Eminova Partners Corporate Finance AB är specialiserade inom är bryggfinansieringar, kreditramar och konvertibler. Dessa tre lösningar har sina egna för- och nackdelar och kan anses vara lämpliga under olika omständigheter. Att finansiera verksamheten med kredit kan vara ett fördelaktigt komplement till finansiering med investerarkapital. Så länge som krediten inte konverteras till nya aktier undviker man att befintliga investerares innehav späds ut.

En bryggfinansiering är ett lån som under en kortare period löser ett bolags finansieringsbehov fram till dess att en mer långsiktig lösning nås. Vanligtvis brukar återbetalningstiden för denna typ av lån vara kortare än 12 månader. Bryggfinansiering kan vara en praktisk lösning för exempelvis ett bolag som är i behov av likvida medel några månader innan en IPO sker.

En kreditram är ett sätt för ett bolag att fritt kunna låna upp till en viss summa under en längre och specificerad period. Detta är en mer flexibel lösning för bolaget som är i behov av likvida medel men som inte kan fastställa exakt vilket tillskott som behövs. En kreditram kan därmed vara lämplig exempelvis vid en potentiell verksamhetsexpansion som ska leda till ökade intäkter.

En konvertibel, eller ett konvertibelt skuldebrev, är ett lån med bolagets aktier som säkerhet. Villkoren för en konvertibel kan variera, men de går i huvudsak ut på att innehavaren av konvertibeln kan lösa in sin fordran mot aktier i bolaget – en handling som kallas för konvertering. Konverteringen görs till en specificerad kurs per aktie. Ifall bolagets aktier inte är tillräckligt mycket värda vid tiden för konvertering kan innehavaren i stället få tillbaka delar av eller hela sitt lån. Det kan vara lämpligt för ett bolag att ställa ut konvertibler exempelvis när andra kreditlösningar som erbjuds anses vara för dyra.

Kreditfinansiering kan tillhandahållas av en eller flera investerare. Precis som vid ett vanligt lån erhåller de investerare som är med i en kreditfinansiering ränta för sin utlåning. Fördelen med en investering i kreditfinansiering relativt en investering i aktier är därmed en mer säker avkastning, men nackdelen är att uppsidan på denna avkastning vanligtvis blir begränsad. Att investera i kredit kan vara ett sätt för investeraren att diversifiera sitt innehav.

Relaterade frågor som bolag ofta ställer och som Eminova Partners Corporate Finance AB kan besvara är:
Hur säkrar vi ett tillskott i kassan på kort sikt trots att vi har en nyemission om några månader?
Vilka för- och nackdelar har olika typer av lånelösningar?
Vad skulle en specifik sorts kreditfinansiering kosta oss?

Eminova Partners Corporate Finance AB har ett stort kontaktnät av privata investerare och investmentbolag och kan bistå med fördelaktiga kreditlösningar för ert bolag. Vare sig om ni vet att ni är i behov av en specifik typ av kreditfinansiering eller om ni undrar vad villkoren för en potentiell kreditfinansiering skulle vara, kontakta oss på Eminova Partners Corporate Finance AB så ser vi till att hjälpa er.

Kontakt

Loading