Tjänster

Optionsinlösen

Eminova Partners Corporate Finance har god erfarenhet av att agera finansiell rådgivare vid optionsinlösen

Teckningsoptioner är värdepapper som ger dess innehavare rätten till att teckna nya aktier ett visst datum och under förutbestämda prisvillkor. Teckningsoptioner kan även upptas till handel ifall det finns innehavare som inte har för avsikt att utnyttja sina optioner under den specificerade löptiden. Då kan teckningsoptionerna säljas till investerare som är villiga att teckna sig för nya aktier. Optionsinlösen sker till en viss teckningskurs per aktie. När aktieteckning sker får det emitterande bolaget in extra kapital i form av kassa som kan användas till ytterligare expansion, produktutveckling, skuldavbetalning, m.m.

Teckningskursen till vilken optionsinlösen sker kan vara ett fast pris. I annat fall kan teckningskursen vara ett rabatterat pris som beräknas genom att en rabatt dras på aktiens volymviktade genomsnittliga pris (VWAP) dagarna innan lösendagen. Teckningsoptioner kan ingå i incitamentprogram hos ledning och styrelser för att dessa ska få ytterligare motivation att nå utsatta mål och på så vis göra att aktiekursen stiger.

I de fall som teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt åsätts teckningsoptionerna inget initialt värde. Eftersom teckningsoptioner får lösas in vanligtvis 6 – 36 månader efter att de emitterats kan deras värde fluktuera under tiden, beroende på villkoren och den underliggande aktiens värde. Teckningsoptioner kan emitteras genom en emission av ”Units” – där en ”Unit” är en kombination av aktier och teckningsoptioner. I annat fall kan teckningsoptioner emitteras genom en separat, fristående emission.

Relevanta frågor som bolag ofta ställer och som Eminova Partners Corporate Finance AB kan besvara är:

  • Vilka villkor borde våra eventuella teckningsoptioner ha?
  • Vad är en ”Unit”?
  • Vilken inverkan har teckningsoptioner på aktiekursen?
  • Vilka fördelar och nackdelar finns det med teckningsoptioner?
  • Hur får vi in extra kapital?

Ifall ni funderar på att emittera teckningsoptioner eller om ni vill veta mer om vad ett teckningsoptionsprogram innebär, kontakta oss på Eminova Partners Corporate Finance AB så ser vi till att besvara era frågor och hjälpa er.

Kontakt

Loading