Tjänster

Företrädesemissioner

Eminova Partners Corporate Finance är specialiserade inom företrädesemissioner

Eminova Partners Corporate Finance AB besitter en gedigen erfarenhet av såväl publika som privata emissionsuppdrag och har på kort tid tagit en stark position som finansiell rådgivare i ”Small Cap-segmentet”. Detta har genererat flera värdefulla insikter om tillväxtbolag, branscher och olika transaktionsupplägg samt mynnat ut i ett brett internt investerarnätverk.

Syftet med en nyemission är att få in nytt kapital som ökar bolagets kassa. Kapitalet kan användas exempelvis för att hjälpa bolaget att finansiera dess tillväxt, minska skuldsättningen, förvärva tillgångar/verksamheter eller bedriva fortsatt expansion. Därtill kan ett kapitaltillskott vara nödvändigt för att undvika en besvärande ekonomisk situation som tynger den löpande verksamheten. Den sistnämnda anledningen är extra förekommande i just yngre bolag.

En nyemission är en finansieringsform som fungerar som ett alternativ till banklån. Till skillnad från aktiekapital kräver banklån regelbundna amorteringar och räntebetalningar. En nackdel med nyemissioner är dock att befintliga aktieägares innehav i bolaget blir utspätt när nya aktier emitteras. För att motverka effekten av utspädning kan befintliga aktieägare, om möjlighet ges, teckna sig för nya aktier. På längre sikt kan en nyemission dock innebära en gynnsam tillväxt som resulterar i en ”win-win” situation för bolaget och samtliga dess aktieägare, oavsett om deras ägarandel minskat eller ej.

Det finns olika sätt för ett bolag att genomföra en nyemission, med eller utan företrädesrätt. En nyemission med företrädesrätt innebär att befintliga aktieägare äger företräde till att teckna nyemitterade aktier i förhållande till sitt befintliga aktieinnehav. Om man som investerare äger aktier i ett bolag som genomför en företrädesemission blir man tilldelad teckningsrätter. Teckningsrätterna berättigar till teckning av nya aktier i bolaget och teckningsrätterna kan bli föremål för handel innan de förfaller om bolaget är noterat på en marknadsplats eller börs. I händelse av att nya investerare vill delta i en företrädesemission är det fullt möjligt att teckna aktier utan företrädesrätt.

I listad miljö är arrangemang av garantikonsortier ett förekommande fenomen i dessa transaktioner. Ett garantikonsortium är en grupp investerare som garanterar att en nyemission blir helt eller delvis tecknad. I regel erhåller garanterna en ersättning från det emitterande bolaget för att de åtog sig garantin.

Som alternativ till aktier kan företag även välja att emittera så kallade ”Units”. En ”Unit” kan innehåll en kombination av till exempel aktier och teckningsoptioner vilka ger investeraren rättigheten, men inte skyldigheten, att i framtiden teckna ytterligare aktier i bolaget till en viss lösenkurs. Detta innebär att bolaget potentiellt kan få in ytterligare kapital även efter den initiala nyemissionen.

Exempel på frågor som bolag brukar ställa om nyemissioner och som Eminova Partners Corporate Finance AB kan besvara är:

  • Hur mycket kapital kan vi ta in?
  • Vad bör vi tänka på i vårt strategiska arbete för att fånga investerarnas intresse?
  • Hur snabbt kan vi ta in nytt kapital?
  • Är en nyemission rätt finansieringsform för oss?

Eminova Partners Corporate Finance AB finns för att guida ert bolag från början, genom och efter en nyemission. Oavsett om ni är säkra på att ni vill ta in kapital genom en nyemission eller om ni utforskar olika finansieringsalternativ – kontakta oss på Eminova Partners Corporate Finance AB, så hjälper vi er.

Kontakt

Loading