Tjänster

IPO

Eminova Partners Corporate Finance är specialiserade inom, och har gedigen erfarenhet av IPO-processer

Eminova Partners Corporate Finance AB tillhandahåller ett komplett tjänsteutbud för såväl små som medelstora företag som utforskar sina möjligheter till notering. Vi har sedan start ackumulerat en stor erfarenhet att ta bolag från privat till listad miljö med förstklassiga resultat.

En börsintroduktion (eng. ”Initial Public Offering” eller ”IPO”) innebär att aktierna i ett företag görs tillgängliga för handel på en reglerad eller oreglerad marknadsplats. Ägarspridningen gentemot allmänheten sker antingen genom nyemission av aktier för att få in nytt kapital till bolaget eller genom att befintliga ägare avyttrar hela eller delar av sitt existerande innehav. Erbjudandet inbegriper att allmänheten erbjuds att teckna aktier i bolaget till en på förhand fastställd teckningskurs som speglar bolagets värdering. Som alternativ till aktier kan bolag även välja att emittera så kallade ”Units”. En ”Unit” kan innehålla en kombination av till exempel aktier och teckningsoptioner som ger investeraren rättigheten, men inte skyldigheten, att i framtiden teckna ytterligare aktier i bolaget till en viss lösenkurs. Detta innebär att bolaget potentiellt kan tillföras kapital även efter noteringstillfället.

En IPO är en flerstegsprocess och löper generellt sett under cirka 3–6 månader, men kan även ta längre tid ifall bolaget exempelvis måste avsätta extra tid för att samordna sina resurser. Vid en IPO måste först den kontrollerande myndigheten och den valda marknadsplatsen godkänna att bolaget uppfyller alla krav för en notering. Dessa beslut begrundar sig i noggranna granskningar av bolaget och dess historik. Sedan följer en prissättning av aktien som avses erbjudas till allmänheten inför upptagande till handel. I regel är en finansiell rådgivare, ett emissionsinstitut och en legal rådgivare involverade i denna process. Detta kan dock variera från situation till situation. Exempelvis kan flera finansiella rådgivare samarbeta för att genomföra en IPO via så kallat ”joint bookrunning”.

Det finns flera skäl till att ett bolag väljer att börsnotera sig. En notering innebär bland annat att bolaget får en bredare aktieägarbas, ökad tillgång till kapitalmarknaden samt att bolaget får en form av kvalitetsstämpel. Ytterligare en effekt är ökad varumärkeskännedom, innebärandes att kunder, leverantörer och potentiella arbetstagare lättare kan få upp ögonen för bolaget och dess verksamhet. Därtill kan bolag i noterad miljö använda sina aktier som betalningsmedel i samband med förvärv.

När ett bolag går från att vara privat till att bli publikt ställs det högre krav på insyn och rapportering. Detta kräver resurser, men ökad transparens leder ofta till fördelar. Exempel på en sådan fördel är att bolaget enklare kan få lån av kreditgivare. Sammantaget finns det utökade möjligheter för bolaget att växa.

Exempel på IPO-relaterade frågor som bolag brukar ställa och som Eminova Partners Corporate Finance AB kan besvara är:

  • Är vårt bolag redo för en IPO?
  • På vilken lista bör vi noteras?
  • Vilka steg är involverade i IPO-processen?
  • Vad bör vi tänka på i vårt strategiska arbete för att fånga investerarnas intresse?
  • Vilken information behöver vi tillhandahålla?
  • Vilka legala krav kommer ställas på oss efter IPO:n?

Eminova Partners Corporate Finance AB finns för att guida ert bolag från början, genom och efter IPO-processen. Vi ser till att noteringen skräddarsys utefter er verksamhet och specifikt era behov. Med deltjänsten Certified Adviser / Mentor som vårt systerbolag Eminova Fondkommission tillhandahåller får ni även hjälp med att efterleva den valda marknadsplatsens regelverk.

Oavsett om ni är säkra på att ni vill notera ert bolag eller om ni funderar på om ni är rätt bolag för en notering – kontakta oss på Eminova Partners Corporate Finance AB, så hjälper vi er.

Kontakt

Loading