Tjänster

Säljmaterial

Eminova Partners Corporate Finance har betydande erfarenhet av att ta fram säljmaterial för olika slags bolag

Inför en kapitalrunda är det mycket fördelaktigt att ha tillgång till säljmaterial som målar upp en rättvis bild av bolaget för potentiella investerare. Säljmaterial är till stor hjälp för att på ett informativt sätt visa på var ett bolags styrkor ligger.

Eminova Partners Corporate Finance AB har lång erfarenhet av säljprocessen och besitter på grund av detta gedigen kunskap inom framtagande av säljmaterial. Säljmaterialet finns tillgängligt i tre former: One Pagers, Teasers och som Executive Summaries. Huvudsyftet med samtliga dessa är att skapa efterfrågan på ett bolags värdepapper. Dokumenten färdigställs av Eminova Partners Corporate Finance AB och bekräftas av det emitterande bolaget innan säljperioden i transaktionen startar.

En One Pager är ett kortare konfidentiellt dokument som lyfter det intressanta med ett bolag och dess kommande transaktion. Som namnet antyder brukar en One Pager vara en sida lång. Syftet med en One Pager är att vara både intresseväckande och konkret gällande en kommande transaktion. Genom en One Pager kan investerare enkelt skaffa sig förståelse om ett bolag och huruvida de är intresserade av att investera i dess värdepapper eller inte.

En Teaser är också ett konfidentiellt dokument. Tanken bakom en Teaser är att den ska presentera ett bolag och dess USP:ar (Unique Selling Points) på ett mer utförligt sätt för investerare. Därför beskriver Teasern olika aspekter av bolaget – bland annat dess verksamhet, marknad, ledande befattningshavare och finansiella prognoser – i mer detalj. Teasern är ett av de viktigaste dokumenten vid en transaktion då det typiskt sett är via detta dokument som investerarna får upp intresset för bolaget.

En Executive Summary är en sammanfattning av ett prospekt alternativt ett informationsmemorandum som tagits fram i samband med en nyemission. I detta dokument framkommer utvalda delar av transaktionserbjudandet, vilka kan anses vara av mest relevans för potentiella investerare. Executive Summaries är även mer säljande än prospekt och informationsmemorandum, vilka är regulatoriska dokument, varför de klassificeras som säljmaterial.

Kontakta oss på Eminova Partners Corporate Finance AB så hjälper vi ert bolag med säljprocessen i en transaktion. Oavsett om transaktionen gäller en nyemission eller en kreditfinansiering har vi på Eminova Partners Corporate Finance AB erfarenheten och investerarnätverket som krävs för att genomföra den.

Kontakt

Loading