Tjänster

Värdering i samband med optionsprogram

Eminova Partners Corporate Finance besitter en gedigen kunskap inom optionsvärdering som underlättar processen för upprättande av optionsprogram

Teckningsoptioner är värdepapper som ger dess innehavare rätten till att teckna nya aktier ett visst datum och under förutbestämda prisvillkor. Teckningsoptioner kan även upptas till handel ifall det finns innehavare som inte har för avsikt att utnyttja sina optioner under den specificerade löptiden. Då kan teckningsoptionerna säljas till investerare som är villiga att teckna sig för nya aktier.  Då teckningsoptioner ska upptas till handel på en marknadsplats är det mycket fördelaktigt att ett korrekt, underliggande värde av optionen först beräknas.

Värdering av teckningsoptioner sker typiskt sett genom en värdering med hjälp av ”Black & Scholes-modellen”. Black & Scholes-modellen använder följande faktorer för att beräkna optionsvärdet: löptid kvar tills optionsinlösen, lösenpriset, priset på den underliggande aktien, aktiens volatilitet (standardavvikelsen i ett värdepappers avkastning) samt den riskfria räntan. Dessutom spelar typen av option roll – huruvida det är en köp- eller säljoption samt om optionen får lösas in innan lösendagen eller inte.

Teckningsoptioner kan emitteras genom en emission av ”Units” – där en ”Unit” är en kombination av aktier och teckningsoptioner. I annat fall kan teckningsoptioner emitteras genom en separat, fristående emission. Det är vanligt att teckningsoptioner ingår i incitamentprogram hos ledning och styrelser för att dessa ska få ytterligare motivation att nå utsatta mål och på så vis göra att aktiekursen stiger.

Frågor som bolag brukar ställa om optionsvärdering och som Eminova Partners Corporate Finance AB kan besvara är:

  • Hur kommer våra teckningsoptioner att värderas?
  • Kan vi ställa ut teckningsoptioner även om vi för närvarande inte är börsnoterade?
  • Kommer teckningsoptioner att påverka vårt bolags aktiekurs?
  • Vad är en ”Unit”?

Eminova Partners Corporate Finance AB har god erfarenhet av att ta fram optionsprogram i samband med incitamentsprogram eller vid nyemissioner och börsintroduktioner. Vare sig om ni vill veta mer om vad teckningsoptioner skulle innebära för er eller om ni är säkra på att ni vill ställa ut teckningsoptioner, kontakta oss på Eminova Partners Corporate Finance AB så hjälper vi er.

Kontakt

Loading